Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

 
Recenzia
 na monografiu: Ing. Peter Árendáš, PhD.  - The Halloween Effect on Financial Markets
Wolters Kluwer Praha 2017, s. 103, ISBN 978-80-7552-576-5.
 
 
Obsahom monografie je  problematika Halloween efektu. Halloween efekt je jedna z kalendárnych anomálií vyskytujúcich sa na akciových trhoch, a ako autor uvádza, tiež na dlhopisových a komoditných trhoch. Problematika kalendárnych anomálií, ako sú  Halloween efekt, Januárový efekt, Efekt dňa v týždni a ďalšie je v súčasnosti stále aktuálna.   Kalendárne anomálie sú zaujímavé tak z teoretického, ako  aj z praktického hľadiska. Z pohľadu teórie je dôležité, že ich existencia vyvracia platnosť teórie efektívnych trhov, podľa ktorej je vývoj cien aktív náhodný. Kalendárne anomálie však prvok náhodnosti vyvracajú. Z praktického hľadiska môžu byť kalendárne  anomálie, vrátane Halloween efektu, využité investormi na dosiahnutie abnormálnych výnosov. Monografia pozostáva z piatich kapitol. 

 

 

Celý článok