Máj 2005

 

 

Ing. Boris Šturc, CSc.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave


                                            Exotické opcie
                
Exotické opcie najmä v poslednej dobe prekonávajú vanilkové opcie z dôvodu ich väčšej flexibility a spravidla aj nižšej ceny.
Rovnako ako vanilla opcie, aj exotické opcie vznikli niekoľko rokov predtým ako bola založená burza CBOE (Chicago Board of Options Exchange) Avšak ich väčší rozvoj nastal až v neskoršom období, koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20 storočia.
Ich hlavným dejiskom obchodovania však zostal a ešte vždy ostáva väčšina exotických opcií obchodovaná na OTC  trhu, hoci v súčasnosti niektoré z exotických opcií sú prijaté do zoznamu obchodovania na burzách.
O štandardných opciách s hovorí ako o opciách prvej generácie, neštandardné opcie môžu byť nazvané druhou generáciou opcií.
Druhá generácia opcií sú exotické opcie, ktoré sú tiež nazývané opcie na konkrétny účel alebo na mieru šité opcie. V zmysle uvedeného, každý typ exotických opcií môže slúžiť k špeciálnemu účelu, čo štandardné opcie nedokážu tak jednoducho alebo tak lacno.  Je potrebné však dodať, že napriek tomu, že existuje mnoho druhov exotických opcií, všetky do istej miery priamo alebo nepriamo vychádzajú zo štandardných opcií.

Prehľad exotických opcií

1.Path – dependent  opcie

Toto označenie sa používa pri všetkých opciách, pri ktorých je dôležité, aká bola cena podkladového aktíva počas celej životnosti opcie, t.j. akým spôsobom bola dosiahnutá cena vysporiadania podkladového aktíva.
Najznámejšie sú štyri druhy path-dependent opcie:
a) ázijské opcie,
b) bariérové opcie,
c) lookback opcie,
d) forward-start opcie.

Ázijské opcie sú opcie, ktorých výnos resp. payoff je určený nejakými priemermi ceny podkladového aktíva počas vopred stanovenej časovej periódy (napr.  average rate option, average strike option, double average option, average forward). Tiež sa nazývajú aj opcie s priemernou cenou alebo priemernou mierou. Ázijské opcie tiež zahrňajú už spomenuté ázijské opcie s priemernou realizačnou cenou (average-strike Asian options). Ich realizačná cena, určená priemerom ceny podkladového aktíva je výhodnejšia ako fixná cena pri vanilla opciách.  Ázijské opcie môžu byť aritmetické alebo geometrické podľa toho, ktorým druhom priemeru bola cena opcie vážená. Obchodníci najčastejšie však využívajú aritmetický priemer pri konštrukcii ázijských opcií.
Ázijské opcie využívajú spoločnosti na zabezpečenie svojich predpokladaných cash flow. Ázijské opcie sú lacnejšie ako zodpovedajúce vanilla opcie. Sú populárne hlavne na komoditných a peňažných trhoch.

Bariérové opcie (barrier options), ( down-and-out options), (trigger options).Bariérové opcie sú pravdepodobne najstaršie exotické opcie. Sú určené pre potreby sofistikovaných investorov, tak ako aj pre manažérov rôznych fondov. Bariérové opcie sú defacto opcie s podmienkami, ktoré sú stanovené už pri uzatvorení kontraktu. Väčšinou je bariéra určená vo forme hraničnej ceny podkladového aktíva, ktorú keď kurz dosiahne alebo pretne, počas existencie opcie, tak platia iné podmienky, ako keby táto hranica dosiahnutá nebola.
Existujú dva základné druhy bariérových opcií vzhľadom k stanoveným podmienkam:
a) knock–in opcia,
b) knock-out opcia.
Jednou s výhod bariérových opcií je, že sú lacnejšie ako štandardné opcie s rovnakými vstupmi.

Lookback opcie
Payoff tohto druhu opcie je určený nielen cenou, ktorá je v čase vysporiadania na trhu, ale aj maximálnou resp. minimálnou cenou podkladového aktíva počas doby existencie opcie.
Existujú dva druhy lookback opcií:
a) plávajúca (floating) realizačná cena lookback opcie (floating-strike lookback options) – payoff je vyjadrený maximom resp. minimom ceny v období od dohodnutia kontraktu až po jeho vysporiadanie a cenou v čase exspirácie.
-  Payoff  CALL lookback opcie s plávajúcou realizačnou cenou je rovný rozdielu minimálnej ceny podkladového aktíva a ceny podkladového aktíva v čase exspirácie,
-  Payoff  PUT lookback opcie s plávajúcou realizačnou cenou je určený rozdielom ceny podkladového aktíva v čase exspirácie a maximálnej ceny podkladového aktíva počas života opcie.
b) fixná realizačná cena lookback opcie (fixed-strike lookback options). Výpočet výšky payoff:
CALL lookback opcia s fixnou realizačnou cenou = maximálna cena podkladového aktíva počas existencie opcie - fixná realizačná cena opcie,

PUT lookback opcia s fixnou realizačnou cenou = fixná realizačná cena – minimálna cena podkladového aktíva počas existencie opcie.
Lookback opcie sú vhodné pre investorov, ktorí chcú lacno kúpiť a draho predať. Tieto opcie sú však veľmi drahé a preto sa nevyužívajú v širokej miere.

Forward-start opcie
 Opcia, za ktorú sa platí prémiová platba v súčasnosti, ale platnosť opcie začína plynúť až niekedy v budúcnosti, v presne dohodnutom čase s realizačnou cenou, ktorá je rovná cene podkladového aktíva v čase začatia opcie sa nazýva forward-start opcia teda opcia s odloženým začiatkom.

2. Korelačné opcie

Výplata (payoff) je určená  viacerými podkladovými aktívami. Podkladové aktívum môže pozostávať z rovnakých alebo z rôznych druhov aktív (napr. akcie, dlhopisy, meny, komodity....) V prípade rôznych druhov aktív, korelačné opcie sa nazývajú aj cross-asset opcie.
Korelačné opcie delíme:

korelačné opcie prvého rádu (priamy vplyv na payoff)
-spread opcie
-out performance opcie

korelačné opcie druhého rádu (payoff sa určí modifikovane)
-diferenciálne swapy
-quanto opcie

korelačné opcie prvého aj druhého rádu

spread opcie

Spread opcie sú vypísané na rozdiel dvoch znakov, cien alebo sadzieb. Príkladom spredovej opcie by mohol byť spread (rozdiel) medzi cenou rafinovanej a surovej ropy, ktorá závisí od medzinárodnej ekonomickej situácie a finančných informácií. Týmto druhom opcií si môžu ropné spoločnosti zabezpečiť svoje riziko. Ďalším príkladom je spread medzi krátkodobými a dlhodobými termínovými urokovými sadzbami.
Spreadové opcie vypísané na viacero podkladových aktív alebo znakov (viac ako dva) sú menej známe opcie, ktoré sa volajú multiplikované spreadové opcie napr. opcia môže znieť na spread medzi X1+X2 a X3+X4, kde Xi je aktívum alebo index (napr. akciový, dlhopisový a pod.).
V súčasnosti sú málo používané, avšak ich význam môže v budúcnosti vzrásť vplyvom globalizácie na finančných a kapitálových trhoch.

3.Out-performance opcie

Ide o špeciálnu CALL opciu, ktorá umožňuje investorom zobrať výhodu z očakávaného rozdielu relatívnych performancií dvoch podkladových aktív alebo znakov. Payoff v čase splatnosti opcie sa určí podielom rozdielu a
perfomancie jedného inštrumentu s druhým s fixnou základnou hodnotou. Performancia je meraná návratnosťou v percentách.

4.Výmenné opcie (exchange options)

Výmenná opcia je opcia, kde dochádza k výmene jedného podkladového aktíva za druhé. Táto opcia môže byť interpretovaná dvoma spôsobmi:

CALL opcia na jedno aktívum s realizačnou cenou rovnajúcou sa budúcej cene druhého aktíva v čase maturity

PUT opcia na druhé aktívum s realizačnou cenou rovnajúcou sa budúcej cene prvého aktíva v čase maturity.

Výmenné opcie sú základné korelačné opcie. Ich konštrukcia môže byť použitá v mnohých ďalších exotických opciách ako napr. rainbow (dúha) opcie, two-color rainbow opcie, perfomance opcie na dve aktíva atď.

5.Komplexné opcie

sú vypísané na lepšie alebo horšie (maximum alebo minimum) performované dve alebo viaceré podkladové aktíva. Tieto opcie sa veľmi často volajú dvojfarebe dúhové opcie (two-color rainbow options) alebo jednoducho dúhové opcie (rainbow options).

6.Menovo konverzné opcie (currency-translated options)

Tento druh opcií môže mať nasledovnú formu:
-opcia na zahraničné akcie s realizačnou cenou v domácej mene,
-opcia na domáce akcie s realizačnou cenou v zahraničnej mene,
-opcia na zahraničné akcie konvertované do domácej meny,
-opcia na domáce akcie konvertované do zahraničnej meny.
Vo všetkých štyroch prípadoch opcie zahrňujú akciové aj opčné riziko. Najznámejší druh menovo-konverzných opcií sú quanto opcie. Ide o opciu na zahraničné akcie s fixným výmenným menovým kurzom. Payoff sa platí v domácej mene.

7.Portfóliové opcie (portfolio options, alebo basket options)

Portfóliové opcie, nazývané aj basket opcie, sú vypísané na kôš aktív, ktoré sa považuje za jedno aktívum.

8.Iné exotické opcie

Digitálne opcie (digital/binary/bet options)
Digitálne (binárne alebo stávkové) opcie znamenajú buď všetko, alebo nič. Inak povedané, držiteľ opcie nezískava nič, alebo celý  payoff, ktorý môže znieť na:
-fixnú čiastku v hotovosti (cash-or-nothing),
-aktívum (asset-or-nothing),
-rozdiel medzi cenou aktíva a dohodnutou úrovňou (gap options).
V prípade ak je daný rozdiel rovný nule, jedná sa o štandardnú, vanilla opciu resp. gap opciu s nulovým rozdielom.
Digitálne opcie sú využívané veľmi často, pretože sú jednoduché. Avšak napriek tomu ich likvidita je nízka. Najčastejšie ju používajú investori, ktorí očakávajú pohyb na trhu.

Zložené opcie (compound options)
Tento druh opcií predstavuje opcie, ktoré sú vypísané na iné štandardné opcie:

CALL opcia vypísaná na CALL opciu,
CALL opcia vypísaná na PUT opciu,
PUT opcia vypísaná na CALL opciu,
PUT opcia vypísaná na PUT opciu.

Chooser opcie alebo aj as-you-like opcie

Chooser opcie sú opcie, pri ktorých držiteľ opcie má právo rozhodnúť sa, počas doby existencie opcie, medzi vanilla CALL alebo vanilla PUT opciou. Avšak za túto možnosť je kupujúci povinný zaplatiť vypisovateľovi opcie prémiu vopred. K špecifikácii vanilla CALL alebo vanilla PUT opcii dôjde až neskôr.. Držiteľ opcie musí svoje rozhodnutie oznámiť vypisovateľovi do vopred dohodnutého času.

Nelineárne payoff opcie

Pri  týchto opciách sa porovnáva nelineárny payoff s lineárnym payoff vanilla opcií. Najznámejšie nelineárne opcie sú mocninové opcie.

Contingent premium opcie aj pay-later opcie

Držiteľ uvedenej opcie, ako už anglický názov naznačuje, pay later (platiť neskôr), neplatí vypisovateľovi prémiu vopred. Dokonca držiteľ pay-later opcie neplatí vypisovateľovi nič, pokiaľ opcia exspiruje mimo peňazí (out-of-the-money). Prémiu musí držiteľ tejto opcie zaplatiť len v tom okamihu, kedy sa opcia dostane do ITM. Hoci tieto opcie nie sú menej riskantné, pretože držiteľ pay-later opcie musí platiť vopred stanovenú prémiu, sú tieto opcie oveľa drahšie ako ekvivalentné vanilla opcie.

Mid-Atlantic opcie aj bermudská opcia alebo limited exercise opcia

Názov opcie Mid-Atlantic už samotný indikuje, že sa bude pojednávať o opciách niekde medzi amerikou a európou. Je to hybrid americkej a európskej opcie. Namiesto maturity na konci obdobia ako je to pri štandardnej európskej opcii alebo v priebehu celej životnosti ako pri americkej opcii, držiteľ opcie môže takúto opciu uplatniť len v určenom čase pred splatnosťou.

Splátkové opcie (instalment options)
dovoľuje investorovi splatiť prémiu v splátkach.

 
 

Ďalšie číslo vyjde kocom septembra. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software