VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2023     

From obstacles to opportunities: Enabligh ESG adoption in SMEs

Analýza úrovne finančného začlenenia v krainách Európskej 

Porovnanie modelov GARCH, GJR-GARCH, a E-GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu.

Risk tolerance and anchoring

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

      

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

 
     

Analýza úrovne finančného začlenenia v krajinách Európskej Únie

                Analysis of the level of financial inclusion in EU countries

                                                               

                                                                     Tamara PETRÍKOVÁ

 

Abstrakt

V sektore bankovníctva a finančníctva sa v posledných rokoch venuje digitálnej transformácii veľká pozornosť. Dnešná doba je plná neustále inovujúcich technológií. Pomocou informačno-komunikačných technológií (mobilné telefóny, internet) je možné udržiavať požadovanú úroveň finančného začlenenia v krajine, pričom rastúca digitalizácia pomáha sprístupňovať rôzne finančné služby. Pri analyzovaní finančného začlenenia možno považovať vlastníctvo účtu, čerpanie finančných prostriedkov prostredníctvom rôznych druhov úverov a realizovanie digitálnych platieb za základné ukazovatele finančného začlenenia. Hlavným cieľom tohto článku je analýza úrovne finančného začlenenia pomocou jeho základných ukazovateľov na základe údajov z globálnej databázy Svetovej banky – Findex na mikroúrovni v krajinách EÚ-28 za roky 2014, 2017 a 2021.

Kľúčové slová: finančné začlenenie, digitálne finančné služby, mobilné telefóny, internet, účty, úvery, digitálne platby, Findex

Abstract

In the banking and finance sector, a lot of attention has been paid to digital transformation in recent years. Today is full of constantly innovating technologies. With the help of information and communication technologies (mobile phones, the Internet), it is possible to maintain the required level of financial inclusion in the country, while growing digitization helps to make various financial services more accessible. When analyzing financial inclusion, owning an account, drawing funds through various types of loans and making digital payments can be considered basic indicators of financial inclusion. The main objective of this article is to analyze the level of financial inclusion using its basic indicators based on data from the World Bank's global database - Findex at the micro level in the EU-28 countries for the years 2014, 2017 and 2021.

Keywords: financial inclusion, digital financial services, mobile phones, internet, accounts, loans, digital payments, Findex

JEL Classification

E44, G20, O30


Celý článok