VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2023     

From obstacles to opportunities: Enabligh ESG adoption in SMEs

Analýza úrovne finančného začlenenia v krainách Európskej 

Porovnanie modelov GARCH, GJR-GARCH, a E-GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu.

Risk tolerance and anchoring

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

      

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     

 

POROVNANIE MODELOV GARCH, GJR-GARCH A E-GARCH

V SÚVISLOSTI S ANAlÝZOU AKCIOVÉHO TRHU

COMPARISON OF MODELS GARCH, GJR-GARCH AND E-GARCH IN CONNECTION WITH STOCK MARKET ANALYSIS

 

 Michal ZÁVODNÝ

 

Abstrakt

Volatilita výnosov ako ukazovateľ zisku alebo straty je základnou mierou rizikovosti finančných aktív. Vo všeobecnosti existuje niekoľko prístupov k jej modelovaniu. Prvým a základným, je modelovanie pomocou historickej volatility výnosov. Ten však nie je v súčasnosti postačujúci, preto bolo potrebné vytvoriť také modely, ktoré by dokázali s veľkou presnosťou modelovať volatilitu výnosov, a tým aj samotný výnos daného aktíva. Jedná sa najmä o modely GARCH, GJR-GARCH a E-GARCH. Cieľom príspevku je porovnanie spomenutých jednorozmerných modelov, ktoré použijeme na modelovanie volatility výnosov pre akcie vybranej spoločnosti. K analýze nám dopomôže programovací jazyk R.

JEL: G 12, G 15

Kľúčové slová: akcie, GARCH, GJR-GARCH, E-GARCH

Abstract

The volatility of returns, as an indicator of profit or loss, is a basic measure of the riskiness of financial assets. In general, there are several approaches to its modeling. The first approach is modeling using historical volatility of returns. However, it is currently not sufficient, therefore it was necessary to create models that could model the volatility of returns and thus the return of the given asset with great accuracy. These are mainly GARCH, GJR-GARCH and E-GARCH models. The aim of the paper is to compare the mentioned one-dimensional models, which we will use to model the volatility of returns for the stocks of the selected company. The programming language R will help us to analyze the data.

Keywords: stocks, GARCH, GJR-GARCH, E-GARCH

 

Celý článok