VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

     3 / 2022                

          

Technical Efficiency of banks in Slovakia from the point of view of mortgage trnsactions

Niektoré vybrané kognitívne odchýlky od racionality

Srovnání vývoje cen a determinantů cen na realitních trzích zemí V4

Niektoré emočné odchýlky a racionalita

K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     

 Srovnání vývoje cen a determinantů cen na realitních trzích zemí V4

Jiří UHMAN

 

 Abstrakt

Článek srovnává a hodnotí vývoj cen a signifikantních faktorů determinujících jejich vývoj na realitním trhu v Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku po roce 2000, tedy zemí sdružených do politického uskupení V4. Na všech těchto trzích jde o hodnocení po roce 2000, tedy v období po konsolidaci jejich bytových fondů stran vlastnictví.

Dá se usuzovat, že všechny hodnocené realitní trhy procházely velmi podobným vývojem, neboť jejich ekonomicko - politické systémy prošly obdobím transformace z centrálně plánovaného na tržní hospodářství, které přineslo též řadu podobných problémů, ale také zkušeností. Politický vývoj těchto zemí byl po roce 1989 utvářen na podobných základech a cílech, jejich ekonomiky musely čelit obdobným výzvám.  S výjimkou Polska jde také o podobně velké ekonomiky. Všechny země jsou otevřené a do značné míry závislé na zahraničním obchodě a spolupráci. Jejich konečné ukotvení v Evropském prostoru pak přinesl společný vstup do Evropské unie a vytvoření poměrně úzké spolupráce na bázi spolupráce zemí V4.

Provedené srovnání ovšem naznačuje, že lze vysledovat jisté signifikantní rozdíly ve vývoji zkoumaných parametrů determinujících vývoj a stav realitních trhů. Jejich příčinou mohou být, mimo jiné, různé pohledy a přístupy k řešení bytové problematiky ovlivněné politickým vývojem v jednotlivých zemích. 

Vznik článku byl podpořen v rámci Studentské grantové soutěže UJEP, číslo projektu: UJEP-SGS-2022-45-005-2, název projektu: Komparace systémů podpory bydlení v zemích V4. 

Klíčová slova: Realitní trh, byt, ukazatele, HDP, inflace, populace, bytová výstavba

JEL klasifikace: D49, G12, 011, R3

 

Celý článok.