VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

     3 / 2022                

          

Technical Efficiency of banks in Slovakia from the point of view of mortgage trnsactions

Niektoré vybrané kognitívne odchýlky od racionality

Srovnání vývoje cen a determinantů cen na realitních trzích zemí V4

Niektoré emočné odchýlky a racionalita

K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     

K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam.

Ctibor PILCH

 

Abstrakt

Odchýlky od racionality sa môžu vyskytnúť  v ktorejkoľvek fáze rozhodovacieho procesu. Počnúc formou, akou sú nové informácie prezentované, až po prijatie rozhodnutia. Mechanizmus vzniku a pôsobenia odchýlok od racionality  vychádza s predstáv Herberta Simona, ktorý ako prvý vymedzil pojem obmedzená racionalita. Definoval ľudský úsudok ako výsledok selekcie alternatív , ku ktorým ľudia dospievajú v procese analýzy informácií. Zatiaľ nie je známe, čo odchýlky od racionality spôsobuje, a nie je ani spracovaná ich dostatočne spoľahlivá klasifikácia. Jednotlivé odchýlky sa totiž často vzájomne prelínajú. Nevieme vždy jednoznačne rozhodnúť, či sa jedná o odchýlku kognitívnu, alebo emočnú. Obyčajne zahrňujú obe. Spravidla sa jedná o ich kombináciu pričom nie je jasné, či prevažujú emócie, alebo ide o chybne interpretované informácie. Doposiaľ publikované rozdelenia odchýlok sú založené najmä na ich vonkajších  prejavoch a spravidla reflektujú niektorú časť  rozhodovacieho procesu, v ktorej sa vyskytujú, prípadne sledujú  povahu odchýlok.

Kľúčové slová

House money efekt, snake bit efect, endowment effect, adverzná selekcia

JEL

G21, G23

 

Celý článok.